Obchodní podmínky, reklamační řád a GDPR

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 • YUZU s.r.o.
 • IČ: 04995911
 • DIČ: CZ04995911
 • se sídlem: Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, č. vložky 32597
 • kontaktní údaje: Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • email: info@yuzu.cz
 • www: yuzu.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.yuzu.cz. (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Potom, co jí kupující s prodávajícím uzavře, zůstane uložená u prodávajícího a není kupujícímu přístupná.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Na produkty označené jako Výhodná nabídka nebo zařazené v kategorii Výhodná nabídka nelze uplatnit jakýkoliv slevový kupon.
 6. Akce Doprava zdarma je podmíněna celkovou částkou za produkty určenou v sekci Expedice, Doprava a Platba, v kombinaci se slevovým kuponem se počítá z částky po uplatnění slevového kuponu.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. Prodávající má právo objednávku neakceptovat zčásti nebo zcela a kupní smlouvu neuzavřít zejména v případě, že zboží není na skladě a již nemá možnost jej zajistit z důvodu ukončení výroby anebo pokud jeho dodavatel výrazným způsobem změnil cenu dodávaného zboží anebo objednávka byla provedena na základě nesprávných údajů uvedených v katalogu internetového obchodu (technická chyba apod.). V případě, že kupní smlouva již byla uzavřena a prodávající zjistí skutečnosti vedoucí k nemožnosti plnění z jeho strany, má právo odstoupit.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, tj. pouze do okamžiku akceptace objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může zrušit objednávku elektronicky na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu nebo obchodní podmínky e-shopu.
 7. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zákonným zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu takové zboží, u něhož je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo používání minimální věk 18 let, veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zaplacením kupní ceny zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží. Dále kupující prohlašuje, že se před zahájením užívání e-shopu důkladně seznámil s VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 8.  Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a společnost yuzu s.r.o. je oprávněna od Smlouvy odstoupit.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 291445025/0300, vedený u ČSOB a.s.,
  • bezhotovostně platební kartou,

Loga comgate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate,
 • dobírkou platební kartou při předání zboží,
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby bezhotovostně platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu, kterou kupující určil
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu zásilky anebo porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupujícímu se doporučuje předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vhodným způsobem vytknout prodávajícímu. Tuto skutečnost musí neprodleně zaslat na e-mailovou adresu info@yuzu.cz.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
 6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. Zákazník je oprávněn v souladu s ustanovením §2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:
 • Prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného zákazníkem v objednávce, nepřekročí-li odchylka 20% celkové váhy daného objednaného zboží;
 • Opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým používáním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána
 • Vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. Záruční doba běží od dodání zboží prodávajícím.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation).
 2. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje vyplněním objednávky za účelem plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy.
 3. Kupující poskytuje tam uvedené osobní údaje dobrovolně, pravdivě a přesně. Kupující má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění. Kupující se zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně.
 4. Souhlas kupujícího se zpracováváním osobních údajů, uvedených do objednávky, (dále jen jako „osobní údaje“), uděluje kupující před odesláním objednávky, aktivním kliknutím na tlačítko „Souhlas se zpracováváním osobních údajů“.
 5. Kupující je oprávněn Souhlas se zpracováváním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 6. Odvolání Souhlasu lze učinit písemně na kontaktní adresu prodávajícího anebo elektronicky na elektronickou poštovní adresu prodávajícího.
 7. Pokud nebude Souhlas odvolán dříve, platí, že byl udělen na dobu 3ti let.
 8. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 9. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému prodávajícího se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje kupujícího nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě prodávající zajistí jejich zabezpečení a ochranu.
 10. Po odvolání Souhlasu se prodávající zavazuje osobní údaje kupujícího zlikvidovat. Po žádosti o opravu osobních údajů se prodávající zavazuje tyto údaje opravit.
 11. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; kupující odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud kupující vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR; dále pak pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.
 12. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, má kupující právo podat stížnost u dozorového úřadu.

X. Zasílání obchodních sdělení

 1. V případě, že kupující klikne na tlačítko „Chci odebírat newslettery“, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud by mezi zákazníkem a prodávajícím došlo ke spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn prodej zboží na e-shopu kdykoliv ukončit.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2020 COOKIES Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké cookies používáme?

Analytickéusida.facebook.comSession 
szncmpone.seznam.cz1 rok 
ftxt_geo.seznam.cz1 rok 
_gid.yuzu.cz1 denID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
sznrus.seznam.cz1 měsíc 
_gat_UA-176316670-1.yuzu.cz1 minutaSoubor cookie Google Analytics ke snížení rychlosti požadavku.
_ga.seznam.cz/.yuzu.cz2 rokyID používané k identifikaci uživatelů
_hjTLDTest.seznam.czSessionKdyž se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu domény stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné)
udid.seznam.cz1 měsíc 
SL_C_23361dd035530_KEY.yuzu.cz2 rokyToto je projektový klíč, specifický pro každý projekt, který přidáte na svůj řídicí panel Smartlook.
SL_C_23361dd035530_VID.yuzu.cz2 rokyToto je ID návštěvníka přidělené každému novému návštěvníkovi.
_hjid.seznam.cz7 měsícůTento soubor cookie je nastaven, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování náhodného ID uživatele, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
Marketingdatr.facebook.com1 rok 5 měsícůPoužívá se k zabránění vytváření falešných / spamových účtů. Soubor cookie Datr je spojen s prohlížečem, nikoli s jednotlivými lidmi.
sid.seznam.cz1 měsícUkláda uživatelské údaje napříč webem
ps.seznam.cz5 letNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
ds.seznam.cz1 rokCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
__gfp_64b.seznam.cz1 rokPoužívá se k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhá měřit efektivitu reklamní kampaně
csrf-token.seznam.czSessionToken CSRF je jedinečná, tajná, nepředvídatelná hodnota, která je generována aplikací na straně serveru a přenášena klientovi takovým způsobem, že je zahrnuta v následném požadavku HTTP provedeném klientem.
hint.seznam.czSessionCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy.
KADUSERCOOKIE.seznam.cz/.imedia.cz4 měsíceTento soubor cookie používáme k jedinečné identifikaci každého prohlížeče nebo zařízení, ze kterého jednotlivý uživatel navštěvuje webové stránky našich partnerů
cmppersisttestcookie.seznam.cz1 měsícCookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky
sb.facebook.com2 rokyFacebook browser identification, authentication, marketing, and other Facebook-specific function cookies.
szncsr.seznam.cz1 měsícNástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech.
WeatherLocality.seznam.cz1 měsícUkládá polohu
sid.imedia.cz1 měsícUkláda uživatelské údaje napříč webem
lps.seznam.cz1 měsícCookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy
ftxt.seznam.czSession 
APNUID.imedia.cz/.seznam.cz4 měsíceTento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.
ftxt_pref.seznam.cz4 měsíce 
_fbp.yuzu.cz4 měsícePoužíváno Facebookem k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran
Technickéwp-wpml_current_languageyuzu.cz1 denUloží aktuální jazyk. Tento soubor cookie je ve výchozím nastavení povolen na stránkách, které používají funkci jazykového filtrování pro operace AJAX.
euconsent-v2.seznam.cz1 měsícTento soubor cookie obsahuje řetězec souhlasu IAB TCF a informace o souhlasu pro všechny standardní dodavatele a účely IAB.
cookieconsent_status.yuzu.cz1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_ana.yuzu.cz1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_mar.yuzu.cz1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_tech.yuzu.cz1 rokUkládá nastavení předvoleb cookies pro tento web

Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce. Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome Firefox  Internet Explorer Android Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy: Google: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/ Seznam.cz: Behaviorální reklama Microsoft Cookies průvodce: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)

cart
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0