OBCHODNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK A GDPR

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")
 • YUZU s.r.o.
 • ID: 04995911
 • DIC: CZ04995911
 • so sídlom Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, odd. C, vložka č. 32597
 • Kontaktné údaje: Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň
 • E-mail: info@yuzu.cz
 • www: yuzu.cz

(ďalej len "predávajúci")

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.yuzu.cz (ďalej len "internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku. Po uzavretí zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim zostáva uložená u predávajúceho a kupujúci k nej nemá prístup.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď sa tovar dodáva v rámci Českej republiky.
 4. Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
 5. Žiadny zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty označené ako Výhodná ponuka alebo uvedené v kategórii Výhodná ponuka.
 6. Akcia na dopravu zdarma je podmienená celkovou sumou za produkty uvedenou v časti Doprava, Preprava a Platba, v kombinácii so zľavovým kupónom sa počíta zo sumy po uplatnení zľavového kupónu.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Predávajúci má právo objednávku čiastočne alebo úplne neakceptovať a neuzavrieť kúpnu zmluvu, najmä ak tovar nie je na sklade a už nie je dostupný z dôvodu ukončenia výroby alebo ak dodávateľ výrazne zmenil cenu dodávaného tovaru alebo objednávka bola uskutočnená na základe nesprávnych údajov v katalógu internetového obchodu (technická chyba a pod.). V prípade, že kúpna zmluva už bola uzavretá a predávajúci zistí skutočnosti vedúce k nemožnosti plnenia z jeho strany, má právo odstúpiť od zmluvy.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať objednávku až do momentu, kým mu predávajúci neoznámi prijatie objednávky, t. j. len do momentu, kým predávajúci objednávku neprijme. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky e-shopu.
 7. Kupujúci vyhlasuje a zaručuje predávajúcemu, že je plne spôsobilý, najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zákonným zástupcom, ak je mladší ako 18 rokov, neobjednávať tovar na e-shope, pre ktorého nákup a/alebo používanie je zákonnou podmienkou minimálny vek 18 rokov, všetky údaje, ktoré poskytne predávajúcemu, sú pravdivé, úplné, presné a správne, zaplatením kúpnej ceny tovaru neobchádza ani neporušuje práva tretích osôb a je oprávnený použiť finančné prostriedky použité na zaplatenie tovaru. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si pred začatím používania e-shopu dôkladne prečítal VOP a že im plne rozumie a súhlasí s nimi.
 8.  Tabakové výrobky a alkoholické nápoje sa môžu predávať len osobám starším ako 18 rokov; predaj mladším osobám je zakázaný. Ak nie je možné spoľahlivo overiť, či je zákazník starší ako 18 rokov, tovar nebude odovzdaný a spoločnosť yuzu s.r.o. je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

IV. Účet zákazníka

 1. Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho zákazníckeho účtu. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený pomocou používateľského mena a hesla. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať účet zákazníka.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:
  • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 291445025/0300 vedený v ČSOB a.s,
  • bezhotovostne kreditnou kartou,

Loga comgate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 • prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate,
 • dobierka kreditnou kartou pri dodaní tovaru,
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade bezhotovostnej platby kreditnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar sa dodá kupujúcemu:
 • na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom expedičnej kancelárie na adresu uvedenú kupujúcim.
 1. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu prepravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať dopravcu a predávajúceho. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky alebo poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • od dátumu prijatia tovaru,
 • odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí
 • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,
 • doručenie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak je poškodený ich pôvodný obal,
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 1. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára kupujúcemu.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci dodá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, nenosený a neznečistený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.
 8. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa tohto darčeka stráca platnosť a zákazník je povinný darček spolu s tovarom vrátiť.

VII. Práva vyplývajúce z chybného plnenia (reklamačný poriadok)

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:
 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 • tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 1. Kupujícímu se doporučuje předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vhodným způsobem vytknout prodávajícímu. Tuto skutečnost musí neprodleně zaslat na e-mailovou adresu info@yuzu.cz.
 2. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. Predávajúci týmto upozorňuje kupujúceho, že vzhľadom na povahu tovaru nemusí predávajúci vždy uznať reklamáciu kupujúceho, a to najmä v prípade, ak predávajúci nezistil zjavné vady tovaru pri jeho dodaní (napr. potraviny alebo poškodenie ochranného obalu) a/alebo ak predávajúci nepreukáže, že tovar bol vadný už pri dodaní.
 6. V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady alebo vád po oprave,
 • v prípade veľkého počtu chýb tovaru.
 1. Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.
 2. V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 5. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vadách tovaru alebo ich sám spôsobil, predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.
 10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci si môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.
 13. Kupujúci si môže vybrať, akým spôsobom uplatní reklamáciu.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 15. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady podľa § 2165, ktorá sa vyskytne na tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia (ďalej len "záručná doba"), s výnimkou:
 • Predávaný tovar, pri ktorom je na obale alebo v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade so zákonom uvedená doba (t. j. minimálna trvanlivosť), počas ktorej sa môže tovar používať,
 • Tovar chybný z dôvodu, že hmotnosť nezodpovedá hmotnosti tovaru objednaného zákazníkom v objednávke, ak odchýlka 20% nepresahuje celkovú hmotnosť objednaného tovaru;
 • Opotrebenie spôsobené bežným používaním;
 • Tovar predaný za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena
 • Ak si to vyžaduje povaha tovaru.
 1. Záručná doba začína plynúť od dodania tovaru predávajúcim.

VIII. Dodávka

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
 2. Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke kupujúceho.

IX. Ochrana osobných údajov kupujúceho

 1. Ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation).
 2. Kupujúci vyplnením objednávky poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci poskytuje uvedené osobné údaje dobrovoľne, pravdivo a presne. Kupujúci má právo na opravu alebo doplnenie nepresných alebo nesprávnych osobných údajov. Kupujúci sa zaväzuje aktualizovať alebo opraviť svoje osobné údaje v prípade ich zmeny.
 4. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke (ďalej len "osobné údaje") udeľuje kupujúci pred odoslaním objednávky aktívnym kliknutím na tlačidlo "Súhlas so spracovaním osobných údajov".
 5. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "súhlas"). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 6. Odvolanie súhlasu je možné vykonať písomne na kontaktnú adresu predávajúceho alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
 7. Ak sa súhlas neodvolá skôr, považuje sa za udelený na obdobie troch rokov.
 8. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na splnenie stanoveného účelu a len v súlade s účelom, na ktorý boli získané.
 9. Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané prostredníctvom informačného systému predávajúceho s primeraným technickým a organizačným zabezpečením, ktoré zabezpečí ich ochranu. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám, s výnimkou vybraných zamestnancov a prípadne externého spracovateľa údajov. Predávajúci v každom prípade zabezpečí ich bezpečnosť a ochranu.
 10. Po odvolaní Súhlasu sa Predávajúci zaväzuje osobné údaje Kupujúceho zlikvidovať. Po žiadosti o opravu osobných údajov sa predávajúci zaväzuje údaje opraviť.
 11. Podľa článku 17 GDPR má kupujúci právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, okrem iného v prípade, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali; kupujúci odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracúvanie; kupujúci namieta proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie; alebo ak kupujúci namieta podľa čl. 21 ods. 2 GDPR; ďalej ak boli osobné údaje spracované nezákonne alebo boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.
 12. V prípade, že si predávajúci nesplní svoje povinnosti pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu, má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

X. Odosielanie obchodných oznámení

 1. V prípade, že kupujúci klikne na tlačidlo "Chcem dostávať newslettre", kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo spoločnosti predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Ak medzi zákazníkom a predávajúcim vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy, zákazník má právo na mimosúdne riešenie sporu. Orgánom mimosúdneho riešenia sporov podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Všetky informácie o mimosúdnom riešení sporov sú k dispozícii na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz. Alternatívne riešenie sporov je možné iniciovať aj prostredníctvom online formulára na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, vo vymedzenom rozsahu.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí internetového obchodu alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Predávajúci môže jednostranne zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek ukončiť predaj tovaru v e-shope.
 7. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je pripojený k podmienkam.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2020 COOKIES Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na vaše zariadenie.

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď začnete používať webovú stránku. Takto si webová lokalita na určitý čas zapamätá vaše preferencie a akcie, ktoré ste na webovej lokalite vykonali (napríklad prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné preferencie zobrazenia), aby ste tieto údaje nemuseli opätovne zadávať a prechádzať z jednej stránky na druhú.

Aké súbory cookie používame?

Analytickéusida.facebook.comZasadnutie 
šncmpone.list.cz1 rok 
ftxt_geo.list.cz1 rok 
_gid.yuzu.cz1 deňID používané na identifikáciu používateľov počas 24 hodín po poslednej aktivite
šnrus.list.cz1 mesiac 
_gat_UA-176316670-1.yuzu.cz1 minútaSúbor cookie služby Google Analytics na zníženie rýchlosti požiadavky.
_ga.zoznam.cz/.yuzu.cz2 rokyID používané na identifikáciu používateľov
_hjTLDTest.list.czZasadnutieKeď sa spustí skript Hotjar, snažíme sa určiť najvšeobecnejšiu cestu k súboru cookie, ktorú by sme mali použiť namiesto názvu domény stránky. To sa robí preto, aby sa súbory cookie mohli zdieľať medzi subdoménami (ak je to možné).
udid.list.cz1 mesiac 
SL_C_23361dd035530_KEY.yuzu.cz2 rokyIde o kľúč projektu, ktorý je špecifický pre každý projekt, ktorý pridáte na ovládací panel Smartlook.
SL_C_23361dd035530_VID.yuzu.cz2 rokyToto je ID návštevníka pridelené každému novému návštevníkovi.
_hjid.list.cz7 mesiacovTento súbor cookie sa nastaví pri prvom prístupe zákazníka na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uloženie náhodného ID používateľa, ktoré je jedinečné pre danú lokalitu, do prehliadača. Tým sa zabezpečí, že správanie pri ďalších návštevách tej istej stránky bude priradené tomu istému ID používateľa.
Marketingdatr.facebook.com1 rok a 5 mesiacovSlúži na zabránenie vytvárania falošných/spamových účtov. Súbor cookie Datr je spojený s prehliadačom, nie s jednotlivými osobami.
sid.list.cz1 mesiacUkladá údaje používateľov na webe
ps.list.cz5 rokovNa určenie účinnosti reklamy v závislosti od rôznych parametrov používame nástroje spoločnosti Seznam.cz.
ds.list.cz1 rokZoznam používa súbory cookie na zobrazovanie cielenej reklamy
__gfp_64b.list.cz1 rokSlúži na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a pomáha merať účinnosť reklamnej kampane.
csrf-token.list.czZasadnutieToken CSRF je jedinečná, tajná a nepredvídateľná hodnota, ktorú generuje aplikácia na strane servera a prenáša ju klientovi takým spôsobom, že je zahrnutá do následnej požiadavky HTTP, ktorú klient odosiela.
nápoveda.list.czZasadnutieZoznam používa súbory cookie na zobrazovanie cielenej reklamy.
KADUSERCOOKIE.zoznam.cz/.imedia.cz4 mesiaceTento súbor cookie používame na jedinečnú identifikáciu každého prehliadača alebo zariadenia, z ktorého jednotlivý používateľ navštívi webové stránky našich partnerov.
cmppersisttestcookie.list.cz1 mesiacSúbor cookie sa začne zobrazovať až po návšteve stránky pred
sb.facebook.com2 rokyIdentifikačné, autentifikačné, marketingové a iné funkčné súbory cookie špecifické pre Facebook.
szncsr.list.cz1 mesiacNa určenie účinnosti reklamy v závislosti od rôznych parametrov používame nástroje spoločnosti Seznam.cz.
PočasieLokalita.list.cz1 mesiacUloží pozíciu
sid.imedia.cz1 mesiacUkladá údaje používateľov na webe
lps.list.cz1 mesiacZoznam používa súbory cookie na zobrazovanie cielenej reklamy
ftxt.list.czZasadnutie 
APNUID.imedia.cz/.zoznam.cz4 mesiaceTento súbor cookie sa používa na štatistické účely.
ftxt_pref.list.cz4 mesiace 
_fbp.yuzu.cz4 mesiaceFacebook ich používa na poskytovanie rôznych reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
Technická stránkawp-wpml_current_languageyuzu.cz1 deňUloží aktuálny jazyk. Tento súbor cookie je predvolene povolený na stránkach, ktoré používajú funkciu jazykového filtrovania pre operácie AJAX.
euconsent-v2.list.cz1 mesiacTento súbor cookie obsahuje reťazec súhlasu IAB TCF a informácie o súhlase pre všetkých štandardných dodávateľov a účely IAB.
cookieconsent_status.yuzu.cz1 rokUkladá nastavenia preferencií súborov cookie pre túto webovú lokalitu
cookieconsent_status_ana.yuzu.cz1 rokUkladá nastavenia preferencií súborov cookie pre túto webovú lokalitu
cookieconsent_status_mar.yuzu.cz1 rokUkladá nastavenia preferencií súborov cookie pre túto webovú lokalitu
cookieconsent_status_tech.yuzu.cz1 rokUkladá nastavenia preferencií súborov cookie pre túto webovú lokalitu

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú používané na iný účel, než je uvedené v tejto tabuľke. Ako odmietnuť používanie súborov cookie Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Informácie o prehliadačoch ao spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: Chrome Firefox  Internet Explorer Android Účinný nástroj na správu súborov cookie je k dispozícii aj na http://www.youronlinechoices.com/cz/ Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o cookies a ich širšom využití, použite, prosím, nižšie uvedené odkazy: Google: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/ Seznam.cz: Behaviorálna reklama Sprievodca súbormi cookie spoločnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (SK)

vozík
Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0